Compass Hospitality
 • Language
 • Currency
Thailand Hotels & Malaysia Hotels
ตรวจสอบราคา

Become a Compass Hospitality Hotel

บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่จะต้องมีกลยุทธ์และการริเริ่มทางธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้า เนื่องจากทั้งสองถือเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการ การระดมทุน และการดำเนินงานขององค์กร

เรามีบริการให้คำปรึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจทั้งในส่วนรวมและส่วนย่อยขององค์กร อันได้แก่

 • กลยุทธ์ทางธุรกิจจากมุมมองของเจ้าของโรงแรม
 • การลงทุนจากมุมมองของนักลงทุน
 • ประสิทธิภาพการดำเนินงานจากมุมมองของผู้ประกอบการ
 • ความพึงพอใจจากลูกค้า

บริการของเราประกอบด้วย

 • การพัฒนาเชิงกลยุทธ์
  • ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและการวางแผนการพัฒนา
  • ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของอสังหาริมทรัพย์
  • ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การลงทุนและการศึกษาความเป็นไปได้
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและการถอนตัว
 • การดีไซน์
  • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง
 • การปรับโครงสร้างองค์กรและการรีไฟแนนซ์
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทรัพยากรภายในองค์กร
  • ให้คำปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
  • ให้คำปรึกษาด้านการรีไฟแนนซ์
  • ให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน
Properties Under Development

The Quartier Hotel

Bangkok, Thailand

The Quba Hotel

Pattaya, Thailandสมัครสมาชิก ง่าย และ เร็ว!

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษที่จะมีแต่คุณเท่านั้นที่รู้

By using our website you are consenting to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.