Compass Hospitality
 • Language
 • Currency
Thailand Hotels & Malaysia Hotels
ตรวจสอบราคา

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดระงับการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

คำว่า ‘Compass Hospitality’ หรือ ‘เรา’ หรือ ‘พวกเรา’ หรือ ‘บริษัท’ นั้นหมายถึงผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ Suite 10/91, Trendy Office Tower, 5th floor, 10 Sukhumvit Soi 13, Bangkok 10110, Thailand คำว่า ‘คุณ’ หรือ ‘ท่าน’ หมายถึง ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์

การเข้าใช้เว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 • เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปแก่ผู้ใช้เท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ
 • เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบการเข้าชมของผู้ใช้
 • บริษัทไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ ความถูกต้องตรงต่อเวลา รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย ของข้อมูลและ/หรือเนื้อหาตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น บริษัทไม่รับรอง รับประกันหรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ในเนื้อหา ข้อมูล หรือการให้บริการต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์เหล่านั้น
 • ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวทุกกรณี
 • ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่า บริษัทและบุคคล/นิติบุคคลอื่นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ท่านไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ โดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์หรือในลักษณะใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท
 • ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลและ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน และ/หรือ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่น
 • ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงว่า ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ และ/หรือค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี)) ให้แก่บริษัท
 • ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ในบังคับและตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากและ/หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย


สมัครสมาชิก ง่าย และ เร็ว!

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษที่จะมีแต่คุณเท่านั้นที่รู้

By using our website you are consenting to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.